Monday, June 20, 2016

แบบทดสอบ
1.แบบทดสอบที่1 เรื่องหลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
2.แบบทดสอบที่2 เรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 1
ใบงานที่ 3
เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์

ชื่อ...........................................................................ชั้น..................... เลขที่..................
วัน........................ที่........เดือน.................................พ.ศ. ..........

1.คอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่ประเภท อะไรบ้าง
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2.คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อกและคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลต่างกันอย่างไร
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3.คอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามความสามารถของระบบมีอะไรบ้าง มีหน้าที่อย่างไร
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4.จงยกตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานเฉพาะกิจ
..........................................................................................................................................................................
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)                รายวิชาพื้นฐาน
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            รหัสวิชา ง31101         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์               เวลาเรียน  12  ชั่วโมง
เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์                                                                    เวลาเรียน  2  ชั่วโมง
ครูผู้สอน นางสาวรุ่งอรุณ   มาลัยผ่อง                                              โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
1.   สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.   มาตรฐานการเรียนรู้
3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
3.   ตัวชี้วัด
          ม.4-6/2 อธิบายองค์ประกอบและหลักการของคอมพิวเตอร์
4.   สาระสำคัญ
คอมพิวเตอร์มีการแบ่งประเภทไว้อยู่หลายแบบ เช่นแบ่งตามขนาด เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคก่อน จะมีขนาดใหญ่ และมีราคาที่ค่อนข้างแพงมาก ซึ่งจะแตกต่างกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน
5.   จุดประสงค์การเรียนรู้ /ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
5.1 บอกประเภทของคอมพิวเตอร์ (K)
5.2 อธิบายประเภทของคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆในแต่ละประเภทได้ (K)
5.3 แยกประเภทของคอมพิวเตอร์ได้ (P)
6.   สาระการเรียนรู้
ประเภทของคอมพิวเตอร์
7.   กิจกรรมการเรียนรู้
          ชั่วโมงที่ 1 ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามหลักการประมวลผล และประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
              1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                     1.1 ครูตั้งคำถาม นักเรียนเคยสงสัยไหมว่าคอมพิวเตอร์ในยุคที่ยังไม่พัฒนามีลักษณะอย่างไร   
                     1.2 ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
              2. ขั้นสอน (กระบวนการเรียนรู้แบบบรรยาย/กระบวนการเรียนรู้แบบใช้คำถาม)
                   2.1 ครูอธิบายถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ตามหลักการประมวลผล
                   2.2 ครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ
                   2.3 ครูอธิบายถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
                   2.4 ครูขยายความเกี่ยวกับการการทำงานที่มีความเชื่อมโยงกันของวงจรการทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
              3. ขั้นสรุปและประเมินผล
                   3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้จากการเรียนเรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์ตามหลักการประมวลผล และประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยใช้วิธีการตั้งคำถามและตอบคำถาม

          ชั่วโมงที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามความสามารถ
              1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                   1.1 ครูตั้งคำถาม นักเรียนจำประเภทของคอมพิวเตอร์ที่ครูสอนเมื่อชั่วโมงที่แล้วได้ไหม
                   1.2 ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
              2. ขั้นสอน (กระบวนการเรียนรู้แบบบรรยาย)
                   2.1 ครูอธิบายถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ตามความสามารถ                     
                   2.2 ครูและนักเรียนร่วมสนทนาถึงข้อที่สงสัย
                   2.3 ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและประเภทของคอมพิวเตอร์ตามหลักการประมวลผล
              3. ขั้นสรุปและประเมินผล
                   3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาเรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์
8.   สื่อเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
-          ใบความรู้ที่1 เรื่องการทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
-          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
-          คอมพิวเตอร์
9.   การวัดและประเมินผล
-          สังเกตจากการซักถาม
-          แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
-                      ตรวจใบงาน เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์
10.  เครื่องมือในการวัด
-          ใบงาน เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์
11.  บันทึกผลหลังการสอน
11.1 ด้านความรู้
     สรุป  1. ใบงาน  มีจำนวน……………..ข้อ…………..คะแนน เกณฑ์การผ่าน…………คะแนนขึ้นไป
     นักเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน……………….คน  คิดเป็น……………….%
     นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน……………คน  คิดเป็น….……………%
  2. แบบทดสอบ มีจำนวน……...ข้อ……...…..คะแนน เกณฑ์การผ่าน…..……คะแนนขึ้นไป
     นักเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน……………….คน  คิดเป็น……………….%
     นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน……………คน  คิดเป็น…….…………%
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ
     ประเมินจากแบบสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม
          นักเรียนได้ระดับดีมาก              จำนวน……………………….คน  คิดเป็น……………………%
          นักเรียนได้ระดับดี                  จำนวน……………………….คน  คิดเป็น……………………%
          นักเรียนได้ระดับพอใช้              จำนวน……………………….คน  คิดเป็น……………………%
          นักเรียนได้ในระดับปรับปรุง        จำนวน……………………….คน  คิดเป็น……………………%
สรุป…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
11.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          นักเรียนได้ระดับดี                  จำนวน……………………….คน  คิดเป็น……………………%
          นักเรียนได้ระดับพอใช้              จำนวน……………………….คน  คิดเป็น……………………%
          นักเรียนได้ในระดับปรับปรุง        จำนวน……………………...คน  คิดเป็น……………………%
สรุป…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
ผลการสอน………………………………………………..…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
ปัญหา/อุปสรรค…………..…………………………………………………………….……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ…..………………………………………………………………………………..……………………………….
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
  
 ลงชื่อ.......................................ผู้สอน
      (นางสาวรุ่งอรุณ  มาลัยผ่อง)
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

12.  ข้อคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          ลงชื่อ.......................................ครูพี่เลี้ยง
                                                                (นางสาวิตรี   นามวงศ์)
                                              ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม13.  ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 ควรปรับปรุง...............................................................................................

                                                ลงชื่อ.......................................
                                                              (นางสุนันทา เรืองทุม)
                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมวิทยาคม

14.  ข้อคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 ควรปรับปรุง...............................................................................................

                                                         ลงชื่อ.......................................
                                                                (นายสุวิทย์  มากดี)
                                                    รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
                                                         โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

15.  ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
 เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 ควรปรับปรุง...............................................................................................
   
ลงชื่อ.......................................ผู้บริหาร
                                                                (นายสุพล   วรรณจู)
ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

16.  ข้อคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์
…………………………………………………….……………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………………

                                                          ลงชื่อ.......................................อาจารย์นิเทศก์
                                                         (นางสาวนิตยา   มณีนิล)
        รองคณะบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ใบงานที่ 2.2
เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์


1.ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ เรื่องหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง  หน่วยส่งออก เป็นแผนที่ความคิด
ใบงานที่ 2.1
เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

ชื่อ...........................................................................ชั้น..................... เลขที่..................
วัน........................ที่........เดือน.................................พ.ศ. ..........
1. คีย์บอร์ดแบบเออร์โกโนมิกส์ ช่วยลดปัญหาในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร                        จงยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ .......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ออปติคอลเมาส์มีหลักการทำงานแตกต่างจากเมาส์แบบทั่วไปอย่างไร
ตอบ  ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.CPU คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
ตอบ ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.ดิสเก็ตต์และฮาร์ดดิสก์ มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
ตอบ ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ตและแบบเลเซอร์ แตกต่างกันอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
ตอบ .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................